top of page

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

 

İşbu web sitesi kullanım koşulları ve Gizlilik Politikası, www.delbruz.art  sitesi ( Bundan böyle “Web sitesi”olarak anılacaktır) ile ilgili hizmetleri sunarken, Web Sitesinin kullanım koşullarına ilişkin politikamızı içermektedir.

 

Web Sitesi Kullanıcı veya Kullanıcıları, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan Link’ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin web sitesi ile ilgisi olmadığını ve Deniz Kırımsoy Denge, Elbruz Denge ve Umut Kucur (Bundan böyle “proje ekibi” olrak anılacaktır) bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan proje ekibimizin sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Web Sitesi Kullanıcı veya Kullanıcıları, Web Sitesi üzerinde veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, web sitesi bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların proje ekibinin izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Web Sitesi Kullanıcı veya Kullanıcıları, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve web sitesi’ne ait tüm elektronik ortam ve kayıtlarının kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Web sitesi olarak site ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna önem vermekteyiz.  Fiziki ve/veya elektronik ortamda www.delbruz.art bünyesinde paylaşmış olduğunuz kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmektedir

 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

 

Tarafınızca paylaşılmış olan; ad, soyad, adres, e-posta, telefon numarası, Kimlik /pasaport bilgileri ve bunlarla sınırlı olmayan diğer kişisel veriler, E-posta yoluyla basın bültenleri ya da bildirimler göndermek amacıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz web sitesi tarafından süreli/süresiz kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, güncellenebilir, kanunun öngörmüş olduğu sınırlar çerçevesinde kullanılabilir, paylaşılabilir, işlenebilir.

 

 

Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni

 

Bizimle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, proje gelişmeleri doğrultusunda sizlere güncel bilgiler aktarmak, size daha iyi bir hizmet sunmak, sizlerle iletişim kurabilmek, projeye katkıda bulunan kişilerin sitede isimlerinin görünmesine, web sitesi koşullarının geliştirilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için web sitesi tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

 

– Kişisel verilerin yasal olarak sunulması zorunlu olan yetkili kamu kurum ve kuruluşlar.

 

Bizimle irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Bu bilgiler sadece sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

 

• Web sitesi olarak, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla makul önlemler almaktayız. Tüm teşhis edilebilir kişisel bilgiler, izinsiz erişimi, değiştirmeyi veya kötüye kullanmayı önlemek amacıyla kısıtlı erişime tabidir.

 

•Web sitesi söz konusu kişisel verileri sadece; ziyaretçilerin açık rızasına istinaden, kampanya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için güvenilir ve kurumsal bir kargo firması ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

• İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde kişisel verilerin Korunması kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için umutkucur@gmail.com adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

 

 

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

 

• Ziyaretçilerimiz, paylaştıkları bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri umutkucur@gmail.com adresine ulaşarak yapabileceksiniz.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla web sitesi ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

 

• İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve İlgili Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

• Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız KVKK madde 11 uyarınca Umut Kucur (umutkucur@gmail.com)’a başvurarak;

 

(a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

(i) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Web sitesi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin web sitesi tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler kullanıcı tarafından talep edilebilir.

 

Posta adresi       : Yeşilyurt sk, 24/10, Güvenevler mah. Ankara/Türkiye

E- posta adresi  : umutkucur@gmail.com

 

Son Hüküm

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Websitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

bottom of page